Gebruiksvoorwaarden Van het Vacaturecentrum

Gebruiksvoorwaarden Van het Vacaturecentrum

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG!!!!

In deze gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden en bepalingen beschreven die gelden voor uw gebruik van het vacaturecentrum op de website van op careers.amgen.com (de “site”). Deze site is ontwikkeld voor gebruik door Amgen Inc., Amgen USA Inc. en hun gelieerde entiteiten (gezamenlijk “Amgen,” “wij,” of “ons”) om informatie te geven over mogelijkheden als werknemer, en om informatie te ontvangen van toekomstige sollicitanten. Voordat u een gebruikersaccount mag maken voor deze site, wordt u gevraagd op te geven of u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Als u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, krijgt u toegang tot een gebruikersaccount voor deze site. Als u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, krijgt u toegang tot een gebruikersaccount voor deze site. De inhoud van deze site is bedoeld als algemene informatiebron voor het betreffende onderwerp, en wordt uitsluitend verstrekt ‘zoals deze is’ en ‘zoals deze beschikbaar is’.

Gebruiksomvang

Amgen nodigt u uit om één exemplaar van deze site te bekijken, te gebruiken en te downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Behalve voor zover anders voorzien in deze gebruiksvoorwaarden mag geen onderdeel van enige inhoud op deze site worden gekopieerd, gedownload of opgeslagen in een opzoeksysteem voor enig ander doel, noch geherdistribueerd voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amgen. U begrijpt dat Amgen uw gebruik van deze site om welke reden dan ook en zonder kennisgeving mag discontinueren, wijzigen of beperken.

Vrijwaring van inhoud

ALLE INHOUD OP DEZE SITE WORDT AAN U VERSTREKT ‘ZOALS DEZE IS’ EN ‘ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS’ ZONDER ENIGERLEI UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN. AMGEN GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INHOUD DIE MIDDELS DEZE SITE BESCHIKBAAR IS. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLEREN VAN ALLE INFORMATIE VOORDAT U EROP VERTROUWT. Het GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DE INHOUD DIE OP DEZE SITE BESCHIKBAAR IS, IS UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO. AMGEN BEWEERT OF GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN IS. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE NOODZAKELIJKE MAATREGELEN OM TE ZORGEN DAT INHOUD DIE U VAN DEZE SITE VERKRIJGT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE MALWARE.

Amgen kan en zal geen specifieke resultaten garanderen of beloven van het gebruik van deze site of enige andere Amgen-website, noch is het bestaan of het gebruik van deze site een toezegging of garantie voor werk op welke manier dan ook.

De bovengenoemde uitsluitingen gelden mogelijk niet in rechtsgebieden waar de uitsluiting van bepaalde impliciete garanties niet is toegestaan.

Beperking van aansprakelijkheid

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OF ENIGE INHOUD OP DEZE SITE IS VOOR UW EIGEN RISICO. AMGEN WIJST SPECIFIEK IEDERE AANSPRAKELIJKHEID AF, ZIJ HET GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF SPECIALE, MORELE OF ANDERE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING VOORTKOMEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE GERELATEERD AAN TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, OOK ALS AMGEN IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERTROUWEN VAN ENIGE PARTIJ OP ENIGE INHOUD DIE IS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE, OF VOORTKOMEND IN VERBAND MET VERGISSINGEN OF OMISSIES IN, OF VERTRAGINGEN IN DE OVERDRACHT VAN INFORMATIE NAAR OF VAN DE GEBRUIKER, ONDERBREKINGEN IN TELECOMMUNICATIEVERBINDINGEN MET DE SITE OF VIRUSSEN, ONGEACHT OF DEZE GEDEELTELIJK OF GEHEEL WORDEN VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, GODDELIJK INGRIJPEN, OORLOG, TERRORISME, TELECOMMUNICATIESTORINGEN, ARBEIDSGESCHILLEN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT DE SITE, OF GERELATEERDE INFORMATIE OF PROGRAMMA’S.

Schadeloosstelling

Als u enige van deze gebruiksvoorwaarden schendt of als u deze site misbruikt, stemt u ermee in dat u Amgen en zijn functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten en licentiehouders zult verdedigen, schadeloos stellen en niet-aansprakelijk zult verklaren voor iedere aansprakelijkheid inclusief kosten, uitgaven en gerechtelijke kosten die voortkomen uit of zijn gerelateerd aan uw schending of misbruik.

Inzendingen van gebruikers

In bepaalde delen van deze site kunt u e-mails, carrièregegevens, persoonlijke of andere informatie bij Amgen indienen. Dergelijke informatie en feedback worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid en de overeenkomst van deze site.

U stemt ermee in dat u, door het indienen van inhoud:

  • uitsluitend zelf verantwoordelijk bent voor enige informatie die u post, verstrekt of indient;
  • alleen inhoud indient die voldoet aan de toepasselijke wetgeving, geen inhoud indient waarmee een ander individu wordt nagebootst, en geen inhoud indient die illegaal, grof, beledigend, obsceen, schendend, bedreigend, herhalend, onwaar, misleidend of anderszins ongeschikt is, of die virussen of andere software bevat die een ongunstige invloed kan hebben op de werking van de computer van anderen, en
  • akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en met de voorwaarden van het Privacybeleid en de overeenkomst van deze site.
Handelsmerken

Alle handelsmerken van Amgen zijn het exclusieve eigendom van Amgen. Het onbevoegde gebruik van enig handelsmerk, servicemerk of logo van Amgen kan een schending zijn van federale en staatswetten en toepasselijke buitenlandse wetten op handelsmerken.

Copyright

Deze site wordt beschermd door copyrightwetten van de Verenigde Staten en het buitenland. Behalve voor uw informatieve, persoonlijke, niet-commerciële gebruik zoals hierboven is toegestaan, mag u het ontwerp of de opmaak van deze site, of afzonderlijke secties van het ontwerp of de opmaak van de site of van Amgen-logo’s niet wijzigen, reproduceren of distribueren.

Informatie, nieuwe en persberichten

Deze site kan informatie, nieuws en/of persberichten over Amgen bevatten. Terwijl deze informatie werd verondersteld nauwkeurig te zijn op het moment waarop deze werd opgesteld, wijst Amgen iedere verplichting af om deze informatie, het nieuws of de persberichten bij te werken. Informatie over andere bedrijven dan Amgen in het nieuws, de persberichten of anderszins mag niet worden geacht te worden verstrekt of ondersteund door Amgen.

Koppelingen

Deze site kan koppelingen bevatten naar websites die door andere partijen worden onderhouden. De gekoppelde sites staan niet onder beheer van Amgen, en Amgen is niet verantwoordelijk voor de beschikbare inhoud op eventuele andere internetsites die aan deze site zijn gekoppeld. Dergelijke koppelingen impliceren geen ondersteuning door Amgen van materiaal op enige andere site en Amgen wijst iedere aansprakelijkheid af in verband met uw toegang tot dergelijke gekoppelde websites. Amgen biedt koppelingen naar andere internetsites voor het gemak van gebruikers, en toegang tot andere internetsites die aan deze site zijn gekoppeld, is voor uw eigen risico.

Tenzij anders uiteengezet in een geschreven overeenkomst tussen u en Amgen, moet u zich houden aan het koppelingsbeleid van Amgen, als volgt: (i) iedere koppeling naar deze site moet een koppeling met alleen tekst zijn, duidelijk gemarkeerd met “Amgen-WEB SITE,” (ii) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppeling mogen geen schade of vermindering opleveren van de welwillendheid die wordt geassocieerd met de namen en handelsmerken van Amgen, (iii) de koppeling moet naar deze site wijzen, (iv) het uiterlijk, de positie en andere kenmerken van de koppeling mogen niet de valse indruk wekken dat uw organisatie of entiteit wordt gesponsord door, is gelieerd aan of geassocieerd met Amgen, (v) wanneer koppeling door een gebruiker wordt geselecteerd, moet de koppeling de site op volledig scherm weergeven en niet binnen een ‘frame’ op de koppelende website, en (vi) Amgen behoudt zich het recht voor om zijn toestemming voor de link op elk moment en uitsluitend naar eigen inzicht in te trekken.

Beveiliging

Deze site vereist mogelijk dat u zich registreert of een wachtwoord verkrijgt voordat u toegang krijgt tot de site of tot bepaalde diensten die op deze site beschikbaar zijn. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van uw registratiegegevens en wachtwoord, en voor al het andere gebruik van uw wachtwoord, al of niet door u geautoriseerd.

Locatie, geldende wet en arbitrage

Deze site wordt onderhouden door Amgen vanuit de kantoren in Californië, VS. De wet van de staat Californië geldt voor deze voorwaarden en bepalingen, zonder verwijzing naar de keuze van wettelijke regels. Amgen geeft geen verklaring af dat de informatie op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en toegang tot deze site vanuit gebieden waar de inhoud van deze site mogelijk illegaal is, is verboden. Degenen die kiezen voor toegang tot deze site vanuit andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn er verantwoordelijk voor dat ze voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving.

Als enige bepaling in deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden door enige rechtbank met toereikende jurisdictie, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven. Het afstand doen van enige bepaling van deze voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verder of voorgezet afstand doen van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling. Bovendien zal het niet afdwingen van enig aspect van deze voorwaarden door Amgen niet worden beschouwd als het afstand doen van een dergelijke bepaling, noch anderszins invloed hebben op het vermogen van Amgen om een dergelijke bepaling in de toekomst wel af te dwingen.

Iedere controverse of claim op basis van of in relatie tot deze gebruiksvoorwaarden of producten en/of diensten van Amgen zal worden geregeld door een bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Een dergelijke controverse of claim zal worden beslist op individuele basis en zal niet worden samengevoegd in enige arbitrage met enige claim of controverse van een andere partij. De arbitrage zal worden uitgevoerd in Los Angeles (Californië), en het oordeel van de arbitragetoewijzing kan worden ingebracht door iedere rechtbank met toereikende jurisdictie. Uzelf of Amgen kan een interim of voorlopig herstel aanvragen bij een rechtbank met toereikende jurisdictie in Los Angeles County (Californië), dat noodzakelijk is om de rechten of het eigendom van u of Amgen te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage.

Overtredingen en aanvullend beleid

Amgen behoudt zich het recht voor om alle beschikbare en billijke wettelijke verhaalmogelijkheden na te streven voor schending van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief het recht om toegang tot de site vanaf een bepaald internetadres te blokkeren.

Gebruik van informatie

Amgen behoudt zich het recht voor, en u geeft Amgen het recht, om alle informatie over uw gebruik van deze site en alle informatie die u op enigerlei wijze en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de overeenkomst en de toepasselijke wetgeving hebt verstrekt, te verzamelen, te gebruiken en vrij te geven.

Aandelenwetgeving

Deze site kan uitspraken bevatten over de handelingen, vooruitzichten, strategieën, financiële conditie, toekomstige economische prestaties van Amgen en de vraag naar producten en diensten van Amgen, en tevens de intenties, plannen en doelstellingen van Amgen, die vooruitziende verklaringen zijn. Deze uitspraken zijn gebaseerd op uitgangspunten en inschattingen die onderhevig zijn aan significante onzekerheden, waarvan vele buiten onze macht liggen. Als op deze site woorden worden gebruikt als ‘anticipeert’, ‘verwacht’, ‘gelooft’, ‘inschat’, ‘tracht’, streeft’, ‘plant’, ‘beoogt’, zijn deze en dergelijke uitdrukkingen bedoeld om vooruitziende uitspraken aan te geven die vallen onder de vrijwaring van de aandelenwetgeving voor vooruitziende uitspraken. De site en de hierin vervatte informatie constitueren geen aanbod of verzoek tot verkoop van aandelen. Niets van de hierin vervatte informatie is bedoeld om, en noch zal worden geacht te worden opgenomen in dossiers of documenten van Amgen die te maken hebben met aandelen. Voor aanvullende informatie in verband met de risico’s, onzekerheden en uitgangspunten raadpleegt u de sectie “Risk Factors” van Form 10-K van Amgen dat is gedeponeerd bij de U.S. Securities and Exchange Commission.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en de overeenkomst

Amgen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en de overeenkomst op elk moment door ons nieuwe beleid op de site te plaatsen. Wijzigingen in het voorafgaande is van kracht zodra deze op de site worden geplaatst, en deze plaatsing houdt een kennisgeving aan u in. Uw voortgezette gebruik van de site na het plaatsen van dergelijke wijzigingen op de site betekent dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Amgen nodigt uit om de site regelmatig te controleren om te zien of we wijzigingen hebben aangebracht aan deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid of andere toepasselijke voorwaarden.

Vragen

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, stuur ons dan een e-mail via staffing-hr-connect@amgen.com.

Behandeling van klachten

We streven ernaar om klachten over het hanteren van persoonlijk identificeerbare gegevens prompt en op de juiste manier af te handelen. Dergelijke klachten kunnen worden gericht aan staffing-hr-connect@amgen.com.

DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE ERKENT U DAT U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ERMEE INSTEMT.

Ingangsdatum: februari 2012